Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

zimna
5550 2d25 500
zimna
1378 96e0
zimna
(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki viakatkad katkad
zimna

Łatwiej jest uwierzyć w złe rzeczy, zauważyłeś?

— Pretty woman
Reposted fromYouAreMylove YouAreMylove viakatkad katkad
zimna
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Znalezione
Reposted fromdys dys viakatkad katkad
zimna
Reposted fromkasiak kasiak viasstefania sstefania
zimna

Reposted fromlifeless lifeless viafenoloftaleina fenoloftaleina
zimna
zimna
9342 20cb
zimna
zimna
6937 8fe3
Reposted fromretaliate retaliate viairie irie
zimna
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
zimna
Penetrujące ręce wsunie pod sukienkę,
Bez lęku język wetknie, złe intencje ma jak nic.
On nie postąpi z tobą pięknie ani wdzięcznie,
Okropnie będzie ci wstyd.
— coma
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakatkad katkad
zimna
Życie jest po to, by je przeżywać i kiedy dostajesz szansę, aby doświadczać niesamowitych rzeczy z niezwykłą osobą, nie istnieje ani jeden powód na tym świecie, by powiedzieć nie.
— Amber L. Johnson, Puddle Jumping
Reposted frommefir mefir viasplendiid splendiid
zimna
1195 ed06
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadziubkowa dziubkowa
zimna
9340 e1a8 500
chyba spróbuję
Reposted fromniezwykla niezwykla viaamericano americano

April 24 2015

zimna
7100 24b5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafremde fremde
zimna
4605 ed16
Reposted froma-antimatter a-antimatter viafremde fremde

September 11 2014

3445 7d12
Reposted fromkaptan-tase kaptan-tase viawerqq werqq
zimna
3873 e5c7
Reposted fromfoods foods
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl